OVO SU SAMO NEKE OD NESREĆA KOJIMA JE IZLOŽEN ONAJ KO NOSI HAMAJLIJU, I HAMAJLIJE POSTAVLJA U KUĆI

OVO SU SAMO NEKE OD NESREĆA KOJIMA JE IZLOŽEN ONAJ KO NOSI HAMAJLIJU, I HAMAJLIJE POSTAVLJA U KUĆI
Onaj ko se oslanja na nekoga mimo Allaha, ko traži podršku (k)od nekog drugog umjesto od Allaha, ko priziva nekoga drugog pored Allaha i ko vjeruje da mu korist ili štetu donosi neko drugi a ne Allah, taj je počinio veliki grijeh, zapleo se u širk (idolatriju) i udaljio se od Allahove milosti.

 

 

Širk je najveći grijeh, grijeh koji se ne prašta osim ako se njegov počinioc iskreno pokaje i povrati islamu. Takav nije dostojan društva meleka milosti.

 

Uzvišeni Allah kaže: “Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehove od toga, kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki.”

 

“Mušrik poredi Allaha sa stvorenjima i time narušava opšti red u svemiru koji svakim svojim atomom očituje jednoću Stvoritelja. Na vjeri u Allahovu jednoću su sazdana nebesa i Zemlja, zbog nje se pokreće džihad, onaj ko je ruši se ubija, ona je Allahovo pravo kod svih stvorenja, samo njome se može spasiti Dzehennema, ona je ključ Dženneta, ona je čvrsto uže koje onoga ko ga se uhvati vodi ka Allahu, i na temelju nje je jedan sretan a drugi nesretan.”

 

Širk se može počiniti na razne načine. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Širk se uvlači laganije no topot mrava u tamnoj noći po tvrdom kamenu”.

 

U širk spada:

 

– Vjerovanje da korist pridonosi i štetu otklanja neko drugi umjesto Allaha.

 

– Upućivanje dove nekome drugom a ne Allahu.

 

– Prinošenje žrtve u ime nekog drugog umjesto u ime Allaha.

 

– Zavjet nekome drugom umjesto Allahu.

 

– Traženje oslonca od nekog drugog a ne od Allaha.

 

– Obavljenje tavafa oko nečeg umjesto oko Kjabe.

 

– Pravljenje sihra.

 

– Traženje pomoći od onih koji proriču sudbinu i gledaju u zvijezde.

 

– Nošenje hamajlija.

 

– Traženje beriketa od kamena, drveta i sl.

 

U širk, također, spada pretvaranje pri činjenju dobrih djela, kao što to Uzvišeni Allah kaže: “Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!” Tj. neka dobra djela ne čini zato da bi se nekome pokazao dobrim.

 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je upozorio muslimane na opasnost vješanja nečega na djecu s ubjeđenjem da ih to čuva. U tome nema nikakva dobra. To ih neće sačuvati od zavidnosti i uroka. Sve je to u Allahovim rukama.

 

Muslimani se u potpunosti predaju Allahu. Na Njega se samo trebaju oslanjati. Sebe i stanje u kome se nalaze trebaju popravljati Kur’anom i Sunetom a hamajlije sa svoje djece pokidati i pobacati, jer u svemiru se ništa ne može desiti bez Allahog određenja i dozvole. Uzvišeni Allah kaže: “a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće”.

 

Ebu Hurejre, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko ode vraču ili gataru i povjeruje ono što mu on kaže, taj je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu”.

 

Onaj ko od vidovnjaka traži znanje, takvome je uskraćeno veliko dobro. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Onaj ko proricatelja budućnosti nešto upita pa mu povjeruje, namaz mu neće biti primljen četrdeset dana”.

 

Ebu Hurejre, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Onaj ko ode vraču i povjeruje mu ono o čemu ga obavijesti, ili obavi odnos sa ženom u vrijeme mjesečnog pranja, ili odnos sa ženom ima otpozadi, taj nema ništa s onim što je objavljeno Muhammedu, s.a.v.s.”.

 

Ibn Abbas, r.a., prenosi hadis: “Onaj ko do znanja dođe putem zvijezda taj je usvojio dio vradžbine i vradžbina se povećava s povećanjem tog znanja.”

 

Ebu Hurejre, r.a., kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Klonite se sedam uproštavajućih grijeha”. Rekoše: “O Allahov Poslaniče, a koji su to grijesi?” On reče:“Širk Allahu, sihr, ubistvo na pravdi Boga, jedenje kamate, jedenje jetimskog imetka, dezerterstvo na dan borbe, potvaranje čestitih i bezazlenih muminki”.

 

Hafiz b. El-Hadžer kaže: “Pod zabranjenim znanjem do koga se dolazi putem zvijezda se misli na tvrdnju nekih da poznaju budućnost, kao npr. kada će pasti kiša ili pak, puhati vjetar, i sl. i to na temelju kretanja zvijezda, njihovog međusobnog približavanja, udaljavanja i pojavljivanja u određenim vremenima. Znanje o svemu tome je kod Allaha i niko ga drugi ne posjeduje. A što se tiče naučnog pristupa astronomiji na osnovu kojeg se zna izlaz Sunca, strana svijeta, dužina noći i dana, to ne spada u zabranjeno znanje. A Allah najbolje zna.”


Izvor: Islamlive.net

OVO SU SAMO NEKE OD NESREĆA KOJIMA JE IZLOŽEN ONAJ KO NOSI HAMAJLIJU, I HAMAJLIJE POSTAVLJA U KUĆI

| Slider, Zanimljivosti |
About The Author
-